องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

 
 
 
  นางสาวสุวันนา   ทองกัลยา
 
   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) ระดับต้น
 
 
 
 
   นายอาทิตย์  แสงนภากาศ
 
  นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ  

 

 
  นางสาวชลธิชา  ลีลาศ นายสามารถ จิตรกล้า นางสาวปัทมวรรณ  กันยาประสิทธิ์
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ