องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นายสนอง  ชาวกะมุด
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 086-4582030
  อีเมล์ + admin@nonkoon.go.th
 
 
  ชื่อ +

นางนฤชล  พิมเพ็ง

  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  094-4969886
  อีเมล์ +  admin@nonkoon.go.th
 
 
 
  ชื่อ +

 นายประยูร ขำภูเขียว

  ตำแหน่ง +  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 095-6702319
  อีเมล์ +  admin@nonkoon.go.th
 
  ชื่อ +

 นางสมาน  ขำภูเขียว

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 0-44-109762
  อีเมล์ +  admin@nonkoon.go.th
 
 
  ชื่อ +

 นายทวีศักดิ์   โนนรุ่งเรือง

  ตำแหน่ง + ผอ.กองช่าง
  โทรศัพท์ +  0-44-109762
  อีเมล์ +  admin@nonkoon.go.th
 
 
  ชื่อ +

  นายนิติกร ทิพย์รักษ์

  ตำแหน่ง + นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ +  0-44-109762
  อีเมล์ +  admin@nonkoon.go.th
  ชื่อ +  นางสาวสุวันนา   ทองกัลยา
  ตำแหน่ง + ผอ.สวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ +  0-44-109762
  อีเมล์ +  admin@nonkoon.go.th
 
  ชื่อ + จ่าเอกณัฐพล ชาติชัย
  ตำแหน่ง +

หัวหน้าสำนักปลัด

  โทรศัพท์ +  0-44-109762
  อีเมล์ +  admin@nonkoon.go.th