องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2558
Updated 05-25-2020

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 
  จ่าเอกณัฐพล ชาติชัย  
 

 หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชแทน

ผอ.สาธารณสุขฯ 

 
 

 

 
  นางสาวพัชรินทร์ เลิศคอนสาร  
  ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
 
 
 

นายวนัส  ดวงจันมี   นายธีรทัต  น้อยศรี ว่าง
พนักงานขับรถ   พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ  

 
 
นายวันชัย  เจนไพร นายชาญชัย  ทองลาด 
 
 พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ