องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 
  นายประยูร  ขำภูเขียว
 
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชแทน

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 
  นางสาวมัณฑนา  วงษ์สุนรเมธ
(ว่าง)
  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
 
 
(ว่าง) 

นายวนัส  ดวงจันมี
 (ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถ
พนักงานประจำรถขยะ
 

 
นายวันชัย  เจนไพร นายชาญชัย  ทองลาด นายประยงค์  ชาเคน
พนักงานประจำรถขยะ 
พนักงานประจำรถขยะ
พนักงานขับรถกู้ชีพ