องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2558
Updated 05-25-2020
หัวหน้าส่วนราชการ

นายประยูร  ขำภูเขียว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
   
 
จ่าเอกณัฐพล ชาติชัย  นางสมาน  ขำภูเขียว   นายทวีศักดิ์   โนนรุ่งเรือง

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง
   
 นายนิติกร ทิพย์รักษ์   นางสาวสุวันนา  ทองกัลยา จ่าเอกณัฐพล ชาติชัย

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ ฯ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

   -ว่าง-

 ผู้อำนวยกการกองการเกษตร