องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายคธากร  สาหล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

นายประยูร  ขำภูเขียว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
 
 
 
นายเกียรติศักดิ์  ลาดี
 นางสมาน  ขำภูเขียว  นายสหรัถ ไชยพรม

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง) ระดับต้น

 
 
 นายณรงค์ชัย  นนทชิต
  นางสาวสุวันนา  ทองกัลยา
นายประยูร ขำภูเขียว

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ ฯ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองเกษต

 

 

   -ว่าง-

 ผู้อำนวยกการกองการเกษตร