องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2558
Updated 05-25-2020

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 

 

  ว่าง  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ  
   
  นายประยูร  ขำภูเขียว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
 
   
 
จ่าเอกณัฐพล ชาติชัย  นางสมาน  ขำภูเขียว   นายทวีศักดิ์   โนนรุ่งเรือง

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง
     
 นายนิติกร ทิพย์รักษ์   นางสาวสุวันนา  ทองกัลยา ว่าง

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ ฯ

นักวิชาการเกษตร รักษาราชการ

 

 

 

จ่าเอกณัฐพล ชาติชัย   

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม