องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


ว่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

นายประยูร  ขำภูเขียว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
   
 
จ่าเอกณัฐพล ชาติชัย  นางสมาน  ขำภูเขียว   นายทวีศักดิ์   โนนรุ่งเรือง

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

 
 
 นายณรงค์ชัย  นนทชิต
  นางสาวสุวันนา  ทองกัลยา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองเกษตร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ ฯ


 

 

   -ว่าง-

 ผู้อำนวยกการกองการเกษตร