องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
กองการศึกษา 
   นายณรงค์ชัย  นนทชิต
 
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
   

 นายนิติกร  ทิพย์รักษ์


นักวิชาการศึกษา


 
นางสาวเยาวเรศ  เรือนรัตน์
 นางสาวภาวิณี  จิตรเสงี่ยม นางสมหวัง  จันทร์ฤทธิ์

 ครู คศ 1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนคูณ

ครู  คศ 1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวัดโนนสะอาด
 ครู  คศ 1
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนคูณ


 
 นางอุไรวรรณ  นาคนชม
นางบูรณา  เจริญศักดิ์
นางปัญญา  แก้วบุโฮม
ครู คศ 1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุดม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสะอาด
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุดม
     
นางนงลักษณ์  บุญเกษม
นางถนัด  ภักดี  นางวาสนา  จำรัสไว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนคูณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนคูณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนคูณ


 
นางสาวเฉลิมพร  สมบูรณ์ นางสาวรัตนากร ทองลาด ว่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กองการศึกษา
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนคูณ


 นางสาวเสาวลักษณ์  จำปานุ้ย นางสาวกานต์สินี  ทวีแก้ว นางสาวหนึ่งฤดี  ขำภูเขียว
ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก