องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
กองช่าง

 
 
 
 
นายสหรัถ ไชยพรม
 

ผู้อำนายการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)ระดับต้น
 
   
  ว่าง  
   ผู้ช่วยนายช่างโยธา  นายวิทวัช  ผ่อนจรุง 
นางสาวรัตนาภรณ์ เปรมใจ นายบุญสิน  ซาลอด
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานสูบน้ำ 
 
 
นายจิตกร  เจนไร่

 
พนักงานสูบน้ำ(จ้างเหมา)