องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2558
Updated 05-25-2020

กองช่าง

   
 
  นายทวีศักดิ์   โนนรุ่งเรือง  
  ผอ.กองช่าง
 
   

 
 นางสาวรัตนาภรณ์ เปรมใจ นายชัยณรงค์  ดีเวียง  นายวิทวัช  ผ่อนจรุง 
ผช.เจ้าพนักงานธุรการกองช่าง  ผช.ช่างโยธา  ผช.ช่างไฟฟ้า  

 


 
 
 นายไสยา  ปราชัยภูมิ นายบุญสิน  ซาลอด  
พนักงานสูบน้ำ  พนักงานสูบน้ำ