องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2558
Updated 05-25-2020

กองคลัง

   
 
   นางสมาน  ขำภูเขียว  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
     
ว่าง  นายปรีชา  เรืองเจริญ
ว่าง
 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัสดุฯ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 

 
 
 นางสาวสุพัตรา  จิตรเสงี่ยม นางจิตรา  ชัยปลื้ม
 นางสาวพัชราภรณ์ ฉัตรักษา   
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
   
 
 นางสาวศุภักศิริ  วิเชียร   นางสาวนุสรา บุญญาชีพ      
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองคลัง