องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
กองคลัง

 
 
 
   นางสมาน  ขำภูเขียว  
  ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง)ระดับต้น
 

-ว่าง- นายปรีชา  เรืองเจริญ นายโชคชัย  สำราญ
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน

นางสาวธนพร  เติมวิถี นางจิตรา  ชัยปลื้ม นางสาวพัชราภรณ์ ฉัตรักษา
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวสุพัตรา  จิตรเสงี่ยม นางสาวศุภักศิริ  วิเชียร นางสาวนุสรา บุญญาชีพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ