องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

 
 
  ว่าง
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ  
 

 

นายประยูร  ขำภูเขียว  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
 
   
  จ่าเอกณัฐพล  ชาติชัย  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
 

 

 
นายธณภัทร  น้อยดี
 พ.จ.ต.เดชา  จำรัสภูมิ
นางสาวณัฎฐกานต์  ดีแซง
นักป้องกันฯ เจ้าพนักงานป้องกันฯ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญกา


นายสัญญา แสนเภา
นางสาววราภรณ์  เดชครอบ นางสาวณัฎฐิญาภรณ์ งอกคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
 


 นายพลศักดิ์  จำรัสลาภ นางสาวพรทิพย์ อุปสิทธิ์ 
นางสาวชุติมา  พิมพา
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย ผู้ช่วยเนักทรัพยากรบุคคล
ว่าง

นางสาวชวนชัย  โชคสวัสดิ์
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถดับเพลิง
 
นายสัญญา  ชาติพหล
นายภรรคพงษ์  เดชครอบ
นายอนันตสิทธิ์  แสนบุตร

พนักงานประจำรถดับเพลิง
พนักงานประจำรถดับเพลิง พนักงานตกแต่งสวน

นายสุดใจ  เจริญศักดิ์

นายชัช  ชัยยารักษ์
นางฐิตินันท์  ประเสริฐแก้ว
พนักงานขับรถส่วนกลาง พนักงานขับรถส่วนกลาง แม่ครัว