องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

 
 
  นายคธากร  สาหล้า
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ  
 

 

นายประยูร  ขำภูเขียว  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
 
 
 
   
 
นายเกียรติศักดิ์  ลาดี
 
  หัวหน้าสำนักปลัด
 
 

 

 
นายธณภัทร  น้อยดี
 พ.จ.ต.เดชา  จำรัสภูมิ
นางสาวกมลรัตน์  อานแดง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารภัย ชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นายสัญญา แสนเภา
นางสาววราภรณ์  เดชครอบ นางสาวณัฎฐิญาภรณ์ งอกคำ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 


 นายพลศักดิ์  จำรัสลาภ นางสาวพรทิพย์ อุปสิทธิ์ 
นางสาวชุติมา  พิมพา
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

นางสาวชวนชัย  โชคสวัสดิ์ว่าง
นายสัญญา  ชาติพหล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถดับเพลิง พนักงานประจำรถดับเพลิง

นายภรรคพงษ์  เดชครอบ
นายอนันตสิทธิ์  แสนบุตร
นายชัช  ชัยยารักษ์

พนักงานประจำรถดับเพลิง
พนักงานตกแต่งสวน พนักงานขับรถยนต์


 
ว่าง 

นางฐิตินันท์  ประเสริฐแก้ว
 
พนักงานขับรถยนต์ แม่ครัว(ทักษะ)