องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2558
Updated 05-25-2020

สำนักงานปลัด

 ว่าง  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายประยูร  ขำภูเขียว  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ  
   
  จ่าเอกณัฐพล  ชาติชัย  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
 

 


 

 

 

นายธณภัทร  น้อยดี
 
นักป้องกันฯ  


 
 พ.จ.ต.เดชา  จำรัสภูมิ
นางจิตลัดดา แพงบุบผา นางสาวณัฎฐกานต์  ดีแซง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
  นายพลศักดิ์  จำรัสลาภ นางสาววราภรณ์  เดชครอบ  นางสาวณัฎฐิญาภรณ์ งอกคำ
 ผช.จนท.ป้องกันฯ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ   เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน


นางสาวชวนชัย  โชคสวัสดิ์ นางสาวพรทิพย์ อุปสิทธิ์   นางสาวกรรณิการ์  เจริญเกียรติ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 
นายลม  เจริญศักดิ์ นายอนันตสิทธิ์  แสนบุตร นายประยงค์  ชาเคน
พนักงานขับรถดับเพลิง  พนักงานตกแต่งสวน พนักงานขับรถกู้ชีพ


 
นายสัญญา  ชาติพหล นายภรรคพงษ์  เดชครอบ  นายสุดใจ  เจริญศักดิ์
พนักงานประจำรถดับเพลิง พนักงานประจำรถดับเพลิง พนักงานขับรถยนต์

 
นายชัช  ชัยยารักษ์ นางฐิตินันท์  ประเสริฐแก้ว
พนักงานขับรถส่วนกลาง คนงานทั่วไป ยาม อบต.โนนคูณ