องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนา

การคมนาคมดี    มีแหล่งน้ำสมบูรณ์    เพิ่มพูนด้านเศรษฐกิจ      
พัฒนาคุณภาพชีวิตก้าวหน้า

นำพาสิ่งแวดล้อมที่ดี    มีอารยธรรมการท่องเที่ยว

 

พันธกิจ

1.         จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ

2.         ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน

3.         ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา

4.         พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและรักษาสิ่งแวดล้อม

5.         จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร

6.         อนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น

7.         มีมาตรฐานการบริหารและบริการประชาชน