องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

1.  การคมนาคม  ตำบลโนนคูณมีถนนสายหลัก    คือ                  

-   ถนนลาดยางทางหลวงชนบท  สายบ้านโคกสะอาด - บ้านคอนสาร  ซึ่งเชื่อมจากตำบลโคกสะอาด

อำเภอภูเขียว   ผ่านหมู่ที่ 6, 1, 5   เข้าสู่ตำบลดงกลาง    ดงบัง    เข้าเขตอำเภอคอนสาร

-   ถนนลาดยางของ อบจ.  สายบ้านโสกมะตูม - สันติสุข  ผ่านหมู่ที่  3, 7, 4  ไปเชื่อมตำบล

หนองโพนงาม  อำเภอเกษตรสมบูรณ์

-   ถนนลาดยาง  สาย รพช.  จากหมู่ที่  6, 8  เข้าสู่เขตตำบลชุมแพ  อำเภอชุมแพ    ปัจจุบันถนนใน

หมู่บ้านจะเป็นถนนลาดยางและคอนกรีต  จะมีถนนลูกรังส่วนมากจะเป็นทางซอย  และถนนเพื่อ

การเกษตร

2.  การโทรคมนาคม                      

- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข       -       แห่ง

- โทรศัพท์  ส่วนมากเป็นตู้สาธารณะ  ประจำหมู่บ้าน  หมู่บ้านละ    1     แห่ง

3.  การไฟฟ้า                     

       ไฟฟ้าในพื้นที่ได้รับบริการเข้าถึงตำบล  หมู่บ้าน  เป็นส่วนใหญ่  โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

อำเภอคอนสาร  และอำเภอภูเขียว  ปัจจุบันเหลือเพียงบางหลังคาเรือนเท่านั้นที่ต้องใช้ไฟฟ้าต่อจากเพื่อนบ้าน

เนื่องจากแยกบ้านใหม่ซึ่งอยู่นอกเขตบริการ

4.  แหล่งน้ำธรรมชาติ                    

- ลำน้ำ,  ลำห้วย             14        สาย

- บึง,  หนอง                   3          แห่ง

5.  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น                    

- ฝาย                            1          แห่ง

- บ่อโยก                        447      แห่ง

- ประปาชนบท               9          แห่ง