องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

1.  อาชีพ

            -  อาชีพการเกษตร                      65        %

            -  อาชีพรับจ้าง                            25        %

            -  อาชีพค้าขาย / รับราชการ          10        %

2.  หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.

            -  ปั๊มน้ำมัน                    3          แห่ง

            - โรงสี                           41        แห่ง

            - โรงน้ำแข็ง                    -           แห่ง

            - โรงขนมจีน                   1          แห่ง

            - ร้านค้า                         46        แห่ง

             - ร้านเสริมสวย              11        แห่ง

            - ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า         17        แห่ง