องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
กองส่งเสริมการเกษตร

 
   
  นายสหรัถ  ไชยพรม
 
  ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร
 
  เบอร์โทรศัพท์ 095-1752565  
   
  ว่าง  
  ผู้อำนวยกการกองการเกษตร  
 
 
  ว่าง  
  นักวิชาการเกษตร  
   
 
   นางสาวนัสรา   ขึมภูเขียว
 
  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
 
 
   นางสาวสุจิรัตน์  เศียรเขียว
 
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ