องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 
  นายประยูร  ขำภูเขียว
 
 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
  เบอร์โทรศัพท์ 095-6702319
 
 
  นางสาวมัณฑนา  วงษ์สุนรเมธ
(ว่าง)
  ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
  เบอร์โทรศัพท์ 090-1926076
 
 
 
(ว่าง) 

นายวนัส  ดวงจันมี
 (ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์(รถขยะ)
พนักงานประจำรถขยะ
  เบอร์โทรศัพท์ 063-8480349
 
 

 
นายวันชัย  เจนไพร นายชาญชัย  ทองลาด นายประยงค์  ชาเคน
พนักงานประจำรถขยะ 
พนักงานประจำรถขยะ
พนักงานขับรถยนต์(กู้ชีพ)
เบอร์โทรศัพท์ 064-5460851
เบอร์โทรศัพท์ 086-8726652
เบอร์โทรศัพท์ 087-2169358