องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายคธากร  สาหล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 064-0533119

นายประยูร  ขำภูเขียว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 095-6702319


 
 
นายสหรัถ  ไชยพรม
 นางสมาน  ขำภูเขียว  นายสหรัถ ไชยพรม
ผู้อำนวยการกองช่าง
รก.หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)ระดับต้น
เบอร์โทรศัพท์ 095-1752565 เบอร์โทรศัพท์ 084-9990919 เบอร์โทรศัพท์ 095-1752565

 
 
 นายณรงค์ชัย  นนทชิต
  นางสาวสุวันนา  ทองกัลยา
นายประยูร ขำภูเขียว

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ ฯ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
เบอร์โทรศัพท์ 091-0643654
เบอร์โทรศัพท์ 084-6967090
เบอร์โทรศัพท์ 095-6702319


 

  นายประยูร  ขำภูเขียว


 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รก.ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

  เบอร์โทรศัพท์ 095-6702319