องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป                                                    

1. ที่ตั้ง

        ตำบลโนนคูณเป็นหนึ่งในแปดตำบลของอำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอคอนสารทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปตามทางหลวงชนบท  สายคอนสาร-โคกสะอาด  เป็นระยะทางประมาณ  17 กิโลเมตร  ตั้งเป็นตำบลเมื่อปี  พ.ศ.  2482  และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์  2540

2 . อาณาเขต

          ทิศเหนือ  จดกับ  ตำบลชุมแพ  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

          ทิศใต้  จดกับ  ตำบลบ้านแก้ง  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

          ทิศตะวันออก  จดกับ  ตำบลโคกสะอาด  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

          ทิศตะวันตก  จดกับ  ตำบลดงกลาง  และตำบลห้วยยาง  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ

3.  เนื้อที่     30.50   ตารางกิโลเมตร

4.  ภูมิประเทศ     มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม     มีหมู่บ้านตั้งห่างกันประมาณ   2 - 4  กม.     ส่วนใหญ่ตั้งตาม

แหล่งน้ำ  และลำห้วยไหลผ่าน

5.  การปกครอง    ตำบลโนนคูณ  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  11   หมู่บ้าน