องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
กองการศึกษา 
   นายณรงค์ชัย  นนทชิต
 
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา) ระดับต้น
 
  เบอร์โทรศัพท์ 091-0643654
 
   

 นายนิติกร  ทิพย์รักษ์


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


   เบอร์โทรศัพท์ 092-4795328  
 
นางสาวเยาวเรศ  เรือนรัตน์
 นางสาวภาวิณี  จิตรเสงี่ยม นางสมหวัง  จันทร์ฤทธิ์

 ครู คศ 1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนคูณ

ครู คศ 1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวัดโนนสะอาด
 ครู  คศ 1
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนคูณ
เบอร์โทรศัพท์ 087-443963
เบอร์โทรศัพท์ 083-2885586
เบอร์โทรศัพท์ 089-8437297

 
 นางอุไรวรรณ  นาคนชม
ว่าง
นางปัญญา  แก้วบุโฮม
ครู คศ 1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุดม
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสะอาด
 ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุดม
เบอร์โทรศัพท์ 087-7740057
เบอร์โทรศัพท์ 080-4107772
เบอร์โทรศัพท์ 094-2695297
     
นางนงลักษณ์  บุญเกษม
นางถนัด  ภักดี  นางวาสนา  จำรัสภูมิ
ผู้ช่วยครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนคูณ
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนคูณ
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนคูณ
เบอร์โทรศัพท์ 087-9468874
เบอร์โทรศัพท์ 087-4343527
เบอร์โทรศัพท์ 085-0142699นางสาวเฉลิมพร  สมบูรณ์ นางสาวรัตนากร ทองลาด นางทองทิ้ว  ปฏิสนธิยายนนท์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
กองการศึกษา
 ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนคูณ
เบอร์โทรศัพท์ 085-4994626
เบอร์โทรศัพท์ 086-9787436
เบอร์โทรศัพท์


 นางสาวเสาวลักษณ์  จำปานุ้ย นางสาวกานต์สินี  ทวีแก้ว นางสาวหนึ่งฤดี  ขำภูเขียว
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนคูณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุดม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนคูณ
เบอร์โทรศัพท์ 087-6385443
เบอร์โทรศัพท์ 092-1426963
เบอร์โทรศัพท์ 093-5622883