องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
กองช่าง

 
 
 
 
นายสหรัถ ไชยพรม
 

ผู้อำนายการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)ระดับต้น
 
  เบอร์โทรศัพท์ 095-1752565
 

 
 ว่าง ว่าง  
วิศวกร  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  นายวิทวัช  ผ่อนจรุง 
นางสาวรัตนาภรณ์ เปรมใจ นายบุญสิน  ซาลอด
 ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานสูบน้ำ 
เบอร์โทรศัพท์ 098-1023032 เบอร์โทรศัพท์ 062-1540139
เบอร์โทรศัพท์ 098-7617916
 
 
นายจิตกร  เจนไร่

 
คนงานทั่วไป