องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
กองคลัง

 
 
 
   นางสมาน  ขำภูเขียว  
  ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง)ระดับต้น
 
  เบอร์โทรศัพท์ 084-9990919
 

-ว่าง- นายปรีชา  เรืองเจริญ นายโชคชัย  สำราญ
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
  เบอร์โทรศัพท์ 062-9958226
เบอร์โทรศัพท์ 082-0437869

นางสาวธนพร  เติมวิถี นางจิตรา  ชัยปลื้ม นางสาวพัชราภรณ์ ฉัตรักษา
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทรศัพท์ 083-4153980
เบอร์โทรศัพท์ 095-6560270
เบอร์โทรศัพท์ 089-6726559

นางสาวสุพัตรา  จิตรเสงี่ยม นางสาวศุภักศิริ  วิเชียร นางสาวนุสรา บุญญาชีพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 088-1274607
เบอร์โทรศัพท์ 096-3938356
เบอร์โทรศัพท์ 085-7486508