องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

 
 
  นายคธากร  สาหล้า
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
  เบอร์โทรศัพท์ 064-0533119  
 

 

นายประยูร  ขำภูเขียว  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
  เบอร์โทรศัพท์  095-6702319
 
 
 
 
 นายประยูร  ขำภูเขียว
 
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
 
  เบอร์โทรศัพท์ 095-6702319
 
 

 
นายสัญญา แสนเภา

นางสาววราภรณ์  เดชครอบ

นางสาวกมลรัตน์  อานแดง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ 092-6847253
เบอร์โทรศัพท์ 090-9934133
เบอร์โทรศัพท์ 091-8654384

นายธณภัทร น้อยดี
พ.จ.ต.เดชา จำรัสภูมิ
นางสาวณัฎฐิญาภรณ์ งอกคำ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ เจ้าพนนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ 094-7756581
เบอร์โทรศัพท์ 087-7215552 เบอร์โทรศัพท์ 083-0962859
 


 นายพลศักดิ์  จำรัสลาภ นางสาวพรทิพย์ อุปสิทธิ์ 
นางสาวชุติมา  พิมพา
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ 095-6514348
เบอร์โทรศัพท์ 097-0190513
เบอร์โทรศัพท์ 099-0213540

นางสาวชวนชัย  โชคสวัสดิ์ว่าง
นายสัญญา  ชาติพหล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถดับเพลิง พนักงานประจำรถดับเพลิง
เบอร์โทรศัพท์ 061-6520464
  เบอร์โทรศัพท์ 099-2055456

นายภรรคพงษ์  เดชครอบ
นายอนันตสิทธิ์  แสนบุตร
นายชัช  ชัยยารักษ์

พนักงานประจำรถดับเพลิง
พนักงานตกแต่งสวน พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์ 061-93808019
เบอร์โทรศัพท์ 091-0733588
เบอร์โทรศัพท์ 088-2137810

 
นายประหยัด จำรัสภูมิ

นางฐิตินันท์  ประเสริฐแก้ว
 
พนักงานขับรถยนต์ แม่ครัว(ทักษะ)


เบอร์โทรศัพท์ 092-3634303