องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
สภา อบต.


นายสุพรรณ  จวบชัย
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.093-3216365

นายอภิชาติ  จำรัสภูมิ
นายคธากร สาหล้า
 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.099-2050300
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.064-0533119
นางสายรุ่ง  จิตรกล้า นายชิตติพงษ์  จิตรกล้า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
โทร.084-2840260
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
โทร.084-2238757
นายแสงจันทร์  วงษ์อินตา นายบรรจง  เจริญใจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
                โทร.090-5940780
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
โทร.09-3076372
นางสาวขนิษฐา  สิงสี
นางจิราวรรณ  น้อยดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
โทร.093-4790398
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
โทร.087-6533730
นายสายยัน  เจริญศักดิ์
นายอดุลย์  กัณหา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
โทร.064-2368831
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
โทร.099-0716779

นายสุรชัย  จำรัสภูมิ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11
โทร.082-8413659