องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายสนอง  ชาวกะมุด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
โทร. 086-4582030


นายบัวไล  เจริญเกียรติ
นายเฉลิม  เจริญทรัพย์
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
โทร. 083-1172383 โทร. 086-2500395
 
นายสินธพ  เจริญแนว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
โทร. 081-9667237
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
โทร. 064-0533119

นายประยูร  ขำภูเขียว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ
โทร. 094-2719559