องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง ตำบลโนนคูณเป็นหนึ่งในแปดตำบลของอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอคอนสาร

ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปตามทางชนบท สายคอนสาร-โคกสะอาด เป็นระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร

ตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2482 และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณมีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน

อาณาเขต

ทิศเหนือ จัดกับตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ทิศใต้ จดกับ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ทิศตะวันออก จดกับ ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ทิศตะวันตก จดกับ ตำบลดงกลางและตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

แหล่งท่องเที่ยว

คือวัดพระธาตุแก้งกอย