องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 

หากท่านพบเห็น การทุจริตและประพฤติมิชอบของพนักงานส่วนตำบล

ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด อบต.โนนคูณ

วิธีการแจ้งเบาะแส

1. กรอกชื่อ - นามสกุล ของผู้แจ้งเบาะแส

2. กรอกเรื่องที่จะร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

3. แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะร้องเรียน เช่น ชื่อ - สกุลผู้ที่ถูกแจ้งเบาะแส

4. กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ของผู้แจ้ง

5. กรอกที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์หรือ E - mail (ถ้ามี)

6. แนบภาพถ่าย หลักฐานต่าง ๆ (ถ้ามี)

7. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กด SUBMIT (ส่ง)

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ

ร้องเรียนการทุจริต
ชื่อ - นามสกุล
บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตำบล อำเภอ
จังหวัด
อีเมล์ (ถ้ามี)
มือถือ
ที่ทำงาน
****รายละเอียดการร้องเรียน
เพื่อประกอบการพิจารณา หากไม่ขัดข้องประการใด โปรดพิจารณาดำเนินการตามความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย