องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
 


โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุแก้งกอย ประจำปี 2567 วันที่ 23 เมษายน 2567 ณ บริเวณลานวัดพระธาตุแก้งกอย บ้านโนนคูณ ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ


พระธาตุแก้งกอย" และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

เมื่อเวลา 14.30 น วันที่ 23 เมษายน 2567 พระครูอมรศิลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแก้งกอย ประธานฝ่ายสงฆ์ นายคมสัน รองเมือง ปลัดอาวุโสอำเภอคอนสาร เป็นประธานเปิดงานประเพณีสรงน้ำ"พระธาตุแก้งกอย" และรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

ประจำปี 2567 โดยมีนายสนอง ชาวกะมุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ กล่าวรายงาน พระธาตุแก้งกอยเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ ประเภท ธาตุ หรือ เจดีย์ธาตุ

ศิลปะลาว อายุราว พุทธศตวรรษที่ 22-23 ทอดสูง 9.50 เมตร กว้าง 5.40 เมตร ก่อด้วยอิฐฉาบปูน ส่วนฐานทำเป็นสี่เหลี่ยมซ้อนกันขึ้นไปทำเป็น 3 ชั้น ตัดขึ้นไปเป็นเรือนธาตุ ทรงบัวเหลี่ยมลดหลั่นกัน 3 ชั้น เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของตำบลโนนคูณ ซึ่งบรรจุอัฐิธาตุของท้าวพระยาไชยเชษฐา เจ้าเมืองนครวัด และสารีริกธาตุของสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 5 ของทุกปี จะมีพิธีสรงน้ำพระธาตุแก้งกอยเพื่อเป็นการถวายสักการะบูชา และเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน และเป็นประเพณีสงกรานต์ของชาวตำบลโนนคูณชาวบ้านจะนำผ้าป่ามาทอดถวาย มีการละเล่นสงกรานต์ท้องถิ่นและประเพณีจุดบั้งไฟเสี่ยงทาย ให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล เพื่อให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์และชาวตำบลโนนคูณได้ถือปฏิบัติกันมาตามประเพณีและวัฒนธรรมเป็นประจำทุกปี ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลโนนคูณกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโนนคูณประชาชนชาวตำบลโนนคูณและคณะกรรมการจัดงานสงกรานต์สรงน้ำพระธาตุแก่งกอยได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระธาตุแก้งกอยประจำปี 2567 ขึ้น

1.เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

2.เพื่อสร้างความรักความสามัคคีทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนในพื้นที่

มีนางฐานิดา เพ็งเภา ภรรยาท่านนายอำเภอคอนสาร นายศิวะ พงศ์ธีระดูุลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ เขต 5 อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอคอนสาร นายนฤพนธ์ งามประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เขต 2 อำเภอคอนสาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ คณะผู้บริหารสถานศึกษาในตำบลโนนคูณ หอมสร้อยพี่น้องประชาชนชาวตำบลโนนคูณและใกล้เคียงได้เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุแก้งกอย ณ วัดพระธาตุแก้งกอย ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

 

2024-06-14
2024-06-14
2024-06-11
2024-06-07
2024-06-06
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-28
2024-05-24
2024-05-24