องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
 


24 มีนาคม 2567 ธนาคารขยะบ้านโนนโจด หมู่ที่ 2 ตำบลโนนคูณ เปิดทำการรับซื้อขยะและขายฝากกับธนาคารขยะหมู่บ้าน


24 มีนาคม 2567

ธนาคารขยะบ้านโนนโจด หมู่ที่ 2 ตำบลโนนคูณ เปิดทำการรับซื้อขยะและขายฝากกับธนาคารขยะหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เพื่อนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจ หมุนเวียน มาใช้ในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ภายใต้ หลักการ 3R คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ รณรงค์สร้างการรับรู้ความเข้าใจ และจิตสำนึก ให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิล เพื่อให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหา ขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนต่อไป

 

2024-05-14
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-07
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-11
2024-04-11