องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

 
 
 


๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ นายสนอง ชาวกะมุด ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประธานพิธีเปิดโครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๗


๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ นายสนอง ชาวกะมุด ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ประธานพิธีเปิดโครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ประจำปี ๒๕๖๗

วัตถุประสงค์เพื่อ 

๑.เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่สมาชิก อปพร. ที่ได้เสียสละทำงานเพื่อสังคมด้วยดีตลอดมา

๒.เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของสมาชิก อปพร. ที่มีความพร้อมในการทำงานมีความอดทน เสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

๓.เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีของสมาชิกในศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

 

2024-05-14
2024-05-09
2024-05-09
2024-05-07
2024-05-03
2024-04-25
2024-04-24
2024-04-22
2024-04-11
2024-04-11