วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาคนงานประจำเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว และขึ้นทะเบียน ภายในเขตพื้นที่ตำบลโนนคูณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ ( ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗๒ พรรษา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
จ้างค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุ (กองส่งเสริมการเกษตร) โครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที
24  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง