วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำแตก ของสถานีสูบน้ำโนนเตาไห หมู่ที่ ๘ บ้านโนเตาไห ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์+เครื่องพิมพ์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2567
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์+เครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2567
ซื้อน้ำยาพ่นกำจัดยุงลาย และทรายอะเบทเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ ( ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗๒ พรรษา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุดวัด-นานางบาง จิตรเสงี่ยม หมู่ที่ ๖ บ้านกุดมะนาว ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง