องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคณู อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนา

การคมนาคมดี    มีแหล่งน้ำสมบูรณ์    เพิ่มพูนด้านเศรษฐกิจ      
พัฒนาคุณภาพชีวิตก้าวหน้า

นำพาสิ่งแวดล้อมที่ดี    มีอารยธรรมการท่องเที่ยว

 

พันธกิจ

1.         จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ

2.         ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน

3.         ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา

4.         พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและรักษาสิ่งแวดล้อม

5.         จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร

6.         อนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น

7.         มีมาตรฐานการบริหารและบริการประชาชน