องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคณู อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้และการคลัง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล

หัวหน้าส่วนราชการ
 
     

 

  นางภาวิณี  พุทธศรี  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ  
   
  นายประยูร  ขำภูเขียว
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ  
   
 
จ่าเอกณัฐพล ชาติชัย  นางสมาน  ขำภูเขียว   นายทวีศักดิ์   โนนรุ่งเรือง

หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง
     
 นายนิติกร ทิพย์รักษ์   นางสาวสุวันนา  ทองกัลยา นายธณพงษ์  ดงงาม

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน

ผอ.กองการศึกษา 

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ ฯ

นักวิชาการเกษตร รักษาราชการแทน

 ผอ.กองการเกษตร

 

 

 

จ่าเอกณัฐพล ชาติชัย   

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม