องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคณู อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล

กองการศึกษา
 
 

 

   

 

  นายนิติกร  ทิพย์รักษ์  
 

นักวิชาการศึกษา รักษาราชแทน

ผอ.กองการศึกษา

 
 


 นางสุภาภรณ์  วัดไธสง  นางสาวภาวิณี  จิตรเสงี่ยม นางสมหวัง  จันทร์ฤทธิ์
 ครู คศ 1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุดม
ครู  คศ 1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวัดโนนสะอาด
 ครู  คศ 1
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนคูณ
 

 
 นางสาวเยาวเรศ  เรือนรัตน์ นางบูรณา  เจริญศักดิ์
นางปัญญา  แก้วบุโฮม

 ครู คศ 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนคูณ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสะอาด
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุดม
 

 
นาง ปุญญิศา   ระมัด
 นางอุไรวรรณ  นาคนชม  นางวาสนา  จำรัสไว
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอุดม

 ครู คศ 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนคูณ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนคูณ
 
 
 
 นางถนัด  ภักดี  นางนงลักษณ์  บุญเกษม นางสาวเฉลิมพร  สมบูรณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนคูณ
ผู้ช่วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนคูณ  ผช.นักวิชาการศึกษา


 

 นางสาวเสาวลักษณ์  จำปานุ้ย นางสาวกานต์สินี  ทวีแก้ว นางสาวรัตนากร สวัสดิ์รักษ์ 
ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก ผช.จพง.ธุรการการศึกษา 

   
นางสาวหนึ่งฤดี  ขำภูเขียว    
ผู้ดูแลเด็ก