องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคณู อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้และการคลัง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล

กองคลัง
 
   
 
   นางสมาน  ขำภูเขียว  
   ผอ.กองคลัง  
     
ว่าง  นายปรีชา  เรืองเจริญ
 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานพัสดุ
     
 นางสาวสุพัตรา  จิตรเสงี่ยม นางสาวพัชรีญา  นครขวาง  นางสาวพัชราภรณ์ ฉัตรักษา   
 ผช.เจ้าพนักงานการเงินฯ ผช.จพง.พัสดุ ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
   
 
 นางสาวศุภักศิริ  วิเชียร   นางสาวนุสรา บุญญาชีพ    นางสาวสุจิรัตน์  เต็มราษ๊    
 ผช.เจ้าพนักงานการเงินฯ
ผช.เจ้าพนักงานธุรการกองคลัง พนักงานจ้างเหมา