องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคณู อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้และการคลัง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล

สำนักงานปลัด
 

 

   

 

  ว่าง  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ   
   
  นายประยูร ขำภูเขียว  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
 

 

 

 

 

 จ่าเอก ณัฐพล ชาติชัย  
หัวหน้าสำนักปลัด  

 
 นายธณภัทร   น้อยดี นางจิตลัดดา แพงบุบผา นางสาวณัฎฐกานต์  ดีแซง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
 


 

 นายพลศักดิ์  จำรัสลาภ นางสาววราภรณ์  เดชครอบ  นางสาวณัฎฐิญาภรณ์ งอกคำ
 ผช.จนท.ป้องกันฯ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ   เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน


นางสาวชวนชัย  โชคสวัสดิ์ นางสาวพรทิพย์ อุปสิทธิ์   นางสาวกรรณิการ์  เจริญเกียรติ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

 
นายลม  เจริญศักดิ์ นายอนันตสิทธิ์  แสนบุตร นายประยงค์  ชาเคน
พนักงานขับรถดับเพลิง  พนักงานตกแต่งสวน พนักงานขับรถกู้ชีพ

 
 
นายสัญญา  ชาติพหล นายสรไกร  เติมวิถี  นายสุดใจ  เจริญศักดิ์
พนักงานประจำรถดับเพลิง พนักงานประจำรถดับเพลิง พนักงานขับรถยนต์

 
นายชัช  ชัยยารักษ์ นางฐิตินันท์  ประเสริฐแก้ว ว่าง
พนักงานขับรถส่วนกลาง คนงานทั่วไป ยาม อบต.โนนคูณ