องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคณู อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล

ประวัติความเป็นมา
 

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง ตำบลโนนคูณเป็นหนึ่งในแปดตำบลของอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอคอนสาร

ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปตามทางชนบท สายคอนสาร-โคกสะอาด เป็นระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร

ตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2482 และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณมีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน

อาณาเขต

ทิศเหนือ จัดกับตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ทิศใต้ จดกับ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ทิศตะวันออก จดกับ ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ทิศตะวันตก จดกับ ตำบลดงกลางและตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

แหล่งท่องเที่ยว

คือวัดพระธาตุแก้งกอย