วันที่
ชื่อเรื่อง
18  เม.ย. 2562
จ้างค่าเช่าและค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน (ค่าเช่าเวที เครื่องเสียงเวทีกลาง และเครื่องเสียงร่วมขบวนแห่ในการจัดงานสรงน้ำพระธาตุแก้งกอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ซื้อบั้งไฟ (โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุแก้งกอย ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ซื้อน้ำดื่ม+น้ำแข็ง(โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุแก้งกอย ประจำปี 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับแขกรับเชิญและประชาชนที่มาร่วมงานสรงน้ำพระธาตุแก้งกอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆที่จำเป็นในการจัดงาน ขอพร ผู้สูงอายุ โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุแก้งกอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างจัดทำนั่งร้านสำหรับประดับผ้ารอบเจดีย์องค์พระธาตุแก้งกอยและนั่งร้านสำหรับทำฐานจุดบั้งไฟเสี่ยงทาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นๆที่จำเป็นในการจัดงาน ขอพร ผู้สูงอายุ โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุแก้งกอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างตกแต่งประดับรถขบวนแห่พระธาตุแก้งกอยพร้อมริ้วขบวนเข้าร่วมขบวนแห่ โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุแก้งกอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างจัดทำพานบายศรีเพื่อบวงสรวงสักการะพระธาตุแก้งกอย โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุแก้งกอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างจัดทำเทียนขันห้า-เทียนขันแปดเพื่อถวายสักการบูชาองค์พระธาตุแก้งกอย โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุแก้งกอย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง