วันที่
ชื่อเรื่อง
28  เม.ย. 2564
จ้างบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ ตำบลโนนคูณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
จ้างเครื่องจักรขุดบ่อขยะพร้อมฝังกลบขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โควิด+โครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๓๖๘๕ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อกรวยจราจร+นกหวีด โครงการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างจัดเตรียมสถานที่+จัดทำนั่งร้าน โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุแก้งกอย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
จ้างทำบายศรี+ขัน ๕ ขัน ๘ โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุแก้งกอย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
ซื้อน้ำดื่ม+น้ำแข็ง+อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุแก้งกอย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอื่นๆที่จำเป็นในการจัดงาน ขอพร ผู้สูงอายุ โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุแก้งกอย ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม+อาหารกลางวัน (โครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง