วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทิศตะวันตกโรงเรียนบ้านโจดกลาง-บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10 บ้านโนนเจริญ ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบรรทม-บ้านนางตุ้มทอง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 11 บ้านห้วยเจริญสุข ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. บริเวณหน้าบ้านนางบรรทม-บ้านนายสมศักดิ์ นะจะคุณ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 11 บ้านห้วยเจริณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างบริการเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บริเวณริมถนนสายบ้านนายชิงชัย ปะณะฐี-บ้านนายกองเหรียญ เจริญเกียรติ หมู่ที่ 8 บ้านโนนเตาไห ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซม ท่อส่งน้ำ AC ขนาด 400 มม. สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านโสกมะตูม จุดทางเข้าลานอ้อยพ่อตาหน่อ และจุดที่นานางตุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน (ศพด.วัดกุดมะนาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง