วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2563
วัสดุอบรม (โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการคัดแยกขยะประชาชนตำบลโนนคูณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓)
13  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิ์การสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านโนนคูณ ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๘ บ้านโนนเตาไห ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๖ บ้านกุดมะนาว ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสะอาด ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง