วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2563
จ้างบริการทำความสะอาด (แม่บ้าน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ตำบลโนนคูณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างบริการทำความสะอาด (แม่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างพนักงานประจำรถดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างบุคคลภายนอกเพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านโสกมะตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
วัสดุซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้
22  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำ AC ขนาด 400 มม. ของสถานีสูบน้ำโนนเตาไห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง