วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุมไฟฟ้าสถานีสูบน้ำโนนเตาไห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านโจดกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านโคกมะตูม หมู่ที่ 7 ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านห้วยเจริญสุข หมู่ที่ 11 ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร บ้านโสกมะตูม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
จ้างเวทีกลาง, เครื่องขยายเสียง, ติดตั้งไฟฟ้าในบริเวณจัดงานและไฟประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการจัดงานลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง