วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ภายในเขตตำบลโนนคูณ ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก สายบ้านนางวาสนา-บ้านนางทองลื่น จำรัสแนว หมู่ที่ ๖ บ้านกุดมะนาว ตำบลโนนคูณ ตำบลคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก สายบ้านนางวาสนา-บ้านนางทองลื่น จำรัสแนว หมู่ที่ ๖ บ้านกุดมะนาว ตำบลโนนคูณ ตำบลคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อน้ำดื่ม+น้ำแข็ง (โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมารถแบคโฮเพื่อจัดการขยะในบ่อทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างถ่ายเอกสาร+เข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อแว่นตา (โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง