วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกุดมะนาว องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.74-009 สายทางรอบบ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนนสง่า ตำบลโนนคูณ กว้าง 4 เมตร ยาว 886 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.74-013 สายทางบ้านนายสายันต์-แยกอนามัย หมู่ที่ 8 กว้าง 4 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.74-014 สายทางโรงงเรียนโนนโจด-บ้านนายสงกรานต์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนคูณ กว้าง 4 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง