วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2562
ซื้อถุงปุ๋ย-ทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
ซื้อมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
ซื้อหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
จ้างผู้ช่วยพนักงานขับรถกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง