วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 3685 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.74-007 สายทางบ้านโจดกลาง-บ้านดงกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุในการอบรม โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตประปา หมู่ที่ ๑,๓,๑๐,๑๑ ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 3685 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุ (โครงการปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง