วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ต.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายวังลิง หมู่ที่ ๖ บ้านกุดมะนาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุใช้ในงานปรับปรุงหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุสำหรับจัดทำฉากกั้นพลาสติกเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/ผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2564
ซื้อหนังสือคู่มือประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2564
จ้างทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ. ๗๔-๐๑๕ จากสายแยกวัดน้อยศรีมงคล ถึงสายสี่แยกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ บ้านโนนคูณ หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนคูณ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
5  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ. ๗๔-๐๒๐ จากสาย บ้านโนนโจด ถึงสาย สามแยกสวนป่าสัก บ้านโนนโจด หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนคูณ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอย
29  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระน้ำสระหลวง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 5 ตำบลโนนคูณ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,528 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
29  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร สายโรงอิฐ-นานางแท่ง จวบสมบัติ หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยเจริญสุข ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมควร เจริญกุล - นานายแถว โสภณ หมู่ที่ 5 บ้านโนนสง่า ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก