วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบ CCTV ภายในเขตตำบลโนนคูณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ภายในเขตตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
ซื้อผ้าประดับ+ธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกุดมะนาว (งวดที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาในเขตตำบลโนนคูณและปรัลปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายหลังอนามัยตำบลโนนคูณ ? บ้านนายสุทัศน์ ฉางข้าว หมู่ที่ 1 บ้านโนนคูณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้อผ้าประดับสีขาว-เหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำแรงดัน AC ขนาด 400 มม. สถานีสูบน้ำบ้านโนนเตาไห โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าโสกมะตูม บริเวณคลองดาดคอนกรีตช่วงสี่แยกหนองห้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางแยกร้านค้านายอเนก-หน้าวัดอรัญญาวาส หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนเจริญ ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง