องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคณู อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล

ด้านการบริการพื้นฐาน
 

การบริการพื้นฐาน

1.  การคมนาคม  ตำบลโนนคูณมีถนนสายหลัก    คือ                  

-   ถนนลาดยางทางหลวงชนบท  สายบ้านโคกสะอาด - บ้านคอนสาร  ซึ่งเชื่อมจากตำบลโคกสะอาด

อำเภอภูเขียว   ผ่านหมู่ที่ 6, 1, 5   เข้าสู่ตำบลดงกลาง    ดงบัง    เข้าเขตอำเภอคอนสาร

-   ถนนลาดยางของ อบจ.  สายบ้านโสกมะตูม - สันติสุข  ผ่านหมู่ที่  3, 7, 4  ไปเชื่อมตำบล

หนองโพนงาม  อำเภอเกษตรสมบูรณ์

-   ถนนลาดยาง  สาย รพช.  จากหมู่ที่  6, 8  เข้าสู่เขตตำบลชุมแพ  อำเภอชุมแพ    ปัจจุบันถนนใน

หมู่บ้านจะเป็นถนนลาดยางและคอนกรีต  จะมีถนนลูกรังส่วนมากจะเป็นทางซอย  และถนนเพื่อ

การเกษตร

2.  การโทรคมนาคม                      

- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข       -       แห่ง

- โทรศัพท์  ส่วนมากเป็นตู้สาธารณะ  ประจำหมู่บ้าน  หมู่บ้านละ    1     แห่ง

3.  การไฟฟ้า                     

       ไฟฟ้าในพื้นที่ได้รับบริการเข้าถึงตำบล  หมู่บ้าน  เป็นส่วนใหญ่  โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

อำเภอคอนสาร  และอำเภอภูเขียว  ปัจจุบันเหลือเพียงบางหลังคาเรือนเท่านั้นที่ต้องใช้ไฟฟ้าต่อจากเพื่อนบ้าน

เนื่องจากแยกบ้านใหม่ซึ่งอยู่นอกเขตบริการ

4.  แหล่งน้ำธรรมชาติ                    

- ลำน้ำ,  ลำห้วย             14        สาย

- บึง,  หนอง                   3          แห่ง

5.  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น                    

- ฝาย                            1          แห่ง

- บ่อโยก                        447      แห่ง

- ประปาชนบท               9          แห่ง