องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคณู อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ : www.nonkoon.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล

สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป                                                    

1. ที่ตั้ง

        ตำบลโนนคูณเป็นหนึ่งในแปดตำบลของอำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอคอนสารทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปตามทางหลวงชนบท  สายคอนสาร-โคกสะอาด  เป็นระยะทางประมาณ  17 กิโลเมตร  ตั้งเป็นตำบลเมื่อปี  พ.ศ.  2482  และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์  2540

2 . อาณาเขต

          ทิศเหนือ  จดกับ  ตำบลชุมแพ  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น

          ทิศใต้  จดกับ  ตำบลบ้านแก้ง  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

          ทิศตะวันออก  จดกับ  ตำบลโคกสะอาด  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

          ทิศตะวันตก  จดกับ  ตำบลดงกลาง  และตำบลห้วยยาง  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ

3.  เนื้อที่     30.50   ตารางกิโลเมตร

4.  ภูมิประเทศ     มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม     มีหมู่บ้านตั้งห่างกันประมาณ   2 - 4  กม.     ส่วนใหญ่ตั้งตาม

แหล่งน้ำ  และลำห้วยไหลผ่าน

5.  การปกครอง    ตำบลโนนคูณ  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  11   หมู่บ้าน