องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 4 มิถุนายน 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาเขตตำบลโนนคูณและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน เพื่อถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้า พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563 วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอคอนสาร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายบุญนาค งามประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้า กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสา ตำบลโนนคูณร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณริมถนนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

2020-08-05
2020-07-13
2020-07-10
2020-07-08
2020-06-04
2020-05-29
2020-05-15
2020-05-13
2020-05-12
2020-05-07