องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ :www.nonkoon.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ จัดโครงการส่งเสริมงานประเพณ๊วัฒนธรรม ถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 17 กรกฏาคม 2562


องค์การบริหารส่วนตำบลบโนนคูณ ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดทำโครงการส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรม ถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 17 กรกฏาคม 2562 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไปเป้าหมายคือร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างของ อบต.โนนคูณ ผู้นำชุมชน นักเรียน เยาวชน หน่วยงานราชการและพ่อค้าประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโนนคูณ
2020-05-15
2020-05-13
2020-05-12
2020-05-07
2020-04-27
2020-04-09
2020-03-19
2020-03-13
2020-01-13
2020-01-06